KONKURS PLASTYCZNY – zachęcamMY :)

Przedszkole Publiczne Nr 1 w Głogowie

serdecznie zaprasza

PRZEDSZKOLAKÓW

DO UDZIAŁU W KONKURSIE
POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA

„ Najpiękniejszy koszyk wielkanocny”

ZMIANY  W REGULAMINIE KONKURSU!!!

 CELEM KONKURSU JEST : 

  • propagowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi,
  • rozwój wrażliwości plastycznej i artystycznej,
  • stworzenie możliwości do indywidualnej oraz rodzinnej, grupowej działalności- artystycznej,    poprzez to rozwijanie zdolności, odkrywanie możliwości i pogłębienie więzi rodzinnych,
  • popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik

– plastycznych.

Wielkimi krokami zbliża się Wielkanoc – najradośniejsze, najbardziej wiosenne, kwitnąc i pachnące Święta.

To najwspanialsza okazja, by móc wykonywać wiele symboli, które w ludowych zwyczajach wiążą się z okresem poprzedzającym Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Różnorodność materiałów          i technik świadczyć mogą o ogromnej fantazji i pomysłowości twórców. Warto podtrzymać                tę piękne tradycje i w związku z tym zapraszamy do udziału w naszym konkursie.

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Publiczne nr 1 w Głogowie, ul. Andromedy 23.

2. Konkurs jest skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym w kategoriach:

I kategoria – dzieci 3 letnie.

II kategoria – dzieci 4 letnie.

III kategoria – dzieci 5 letnie

IV kategoria – dzieci 6 letnie

3. Do udziału w konkursie zgłasza się jedną pracę w danej kategorii wiekowej.

4. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy z członkami rodziny- koszyka wielkanocnego,
przy użyciu dowolnych materiałów.

5. Technika pracy dowolna.

6. Każda zgłoszona praca do konkursu  powinna zawierać metryczkę z imieniem i nazwiskiem dziecka  kategorię wiekową oraz numerem (nazwą) placówki. Metryczka powinna być doczepiona do ozdoby.    ( zał. Nr 3)

7. Mamy świadomość, ze nie wszystkie chętne osoby będą mogły wykonać pracę konkursową choćby    z powodu braku potrzebnych materiałów, które należałoby kupić w sklepie a przecież musimy przestrzegać rygorystycznych zaleceń dotyczących przemieszczania się.

8. Prosimy:

– wykonać zdjęcie koszyczka wielkanocnego i wraz z danymi znajdującymi się na metryczce przesłać
na skrzynkę elektroniczną: poczta@pp1.glogow.pl w terminie do 03.04.2020 r.,

– jeśli koszyczek został wykonany, ale został w przedszkolu i nie ma możliwości wykonania zdjęcia,        to prosimy o przesłanie samych danych znajdujących się na metryczce z informacją o tym fakcie,         to także zostanie potraktowane jako dowód wykonania pracy.

Oświadczenie rodziców wyrażające ich zgodę na udział w konkursie, prosimy aby tymczasowo pozostawić w domu.

 9. Prace oceniane będą pod względem: zgodności z tematem, oryginalności formy oraz różnorodności użytych materiałów.

10. Z powodu zawieszenia zajęć placówek przedszkolnych do Świąt Wielkanocnych nie będzie mógł
się odbyć  w Przedszkolu Publicznym nr 1 Kiermasz Wielkanocny, dlatego też wykonane prace konkursowe pozostają własnością wykonawcy.

11. Podsumowanie konkursu- wręczenie pamiątkowych dyplomów oraz nagród za uczestnictwo           w konkursie odbędzie się w terminie późniejszym, o którym poinformujemy drogą elektroniczną. 

12. Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem przez uczestnika konkursu wszystkich warunków regulaminu.
13. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego otrzymania

Telefon  kontaktowy: (76) 727-20-22

Koordynator konkursu: Beata Sytnik

                                          Małgorzata Piechocka    

ZAŁĄCZNIK NR 1

OŚWIADCZENIE

Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział  dziecka w między przedszkolnym konkursie plastycznym pn. „NAJPIĘKNIEJSZY KOSZYK WIELKANOCNY” organizowanym przez Przedszkole Publiczne Nr 1, ul. Andromedy 23, 67-200  Głogów,

I .Wyrażam zgodę na udział w Konkursie mojego dziecka:

……………………………………………………………………………………………….

(Imię i nazwisko dziecka)

………………………………………………………………………………………………..

(Nazwa i adres placówki)

II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu danych osobowych mojego dziecka  w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

III. Wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej Przedszkola Publicznego nr 1 w Głogowie imienia i nazwiska oraz nazwy przedszkola mojego dziecka.

III. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na umieszczenie na stronie internetowej Przedszkola Publicznego nr 1 w Głogowie wizerunku mojego dziecka na potrzeby dokumentacji konkursu.

……………………………………                                 …………………………..

                                                                                (podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

(miejscowość i data)

ZAŁĄCZNIK NR 2

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o tym że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr1,

ul. Andromedy 23, 67-200 Głogów.

2. Pani/ Pana  dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Konkursu, jego promocji i podsumowania na stronach internetowych i mediach społecznościowych organizatora Konkursu oraz przez okres wynikający z przepisów prawa.

3. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

4. Ma Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania.

5. Jeśli Pani/ Pan uzna, że przetwarzając Pani/ Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/ Pan  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

7. Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne, przy czym niezbędne Pani/ Pana zaangażowania w Konkursie

…………………………………………………………

(data, czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego

ZAŁĄCZNIK NR 3

METRYCZKA DO KONKURSU „NAJPIĘKNIESZY KOSZYK WIELKANOCNY”

Imię i nazwisko dziecka:

………………………………………..

Wiek dziecka:

…………………………………….

Nazwa przedszkola i grupy do której uczęszcza:

……………………………………………..

Imię i nazwisko nauczyciela:

………………………………………………………………..

Imię i nazwisko rodziców:

…………………………………………………………….

Telefon kontaktowy:

………………………………………………………

Przedszkole Publiczne Nr 1 w Głogowie serdecznie zaprasza PRZEDSZKOLAKÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA... Więciej