Nadzór pedagogiczny

W roku szkolnym 2020/2021 Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa:

 • wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej; rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów,
 • wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych,
 • zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom, z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,
 • wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość; bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych,
 • działania wychowawcze szkoły; wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty:

Ewaluacje problemowe (60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym):

 1. w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – w zakresie wymagań:
 2. „Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju”,
 3. „Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi”,

Ewaluacje w zakresie wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (40% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym).

 1. w przedszkolach: „Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacja zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach”,

Cele ogólne nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021 sprawowanego przez dyrektora przedszkola wiążą się z realizacją kierunków polityki oświatowej państwa:

 • zapewnieniem wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim dzieciom, z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,
 • wykorzystaniem w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość; bezpiecznym i efektywnym korzystaniem z technologii cyfrowych,
 • działaniami wychowawczymi przedszkola; wychowaniem do wartości, kształtowaniem postaw i respektowaniem norm społecznych.

Zawartość planu nadzoru na rok szkolny 2020/2021

 • zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim dzieciom, z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,
 • wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość; bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych,
 • zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.
 • kształcenie u dzieci kompetencji kluczowych.

– motywowanie nauczycieli do doskonalenia i rozwoju zawodowego, metody realizacji

– działania rozwojowe (planowane szkolenia, warsztaty rady pedagogicznej, terminy ich realizacji).

Działania wynikające ze specyfiki przedszkola na podstawie wniosków i rekomendacji ze sprawowanego przez dyrektora przedszkola nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020

 • Rozpoznanie możliwości psychofizycznych, potrzeb rozwojowych, oraz sytuacji społecznej dziecka umożliwiają osiągnięcie sukcesu na miarę możliwości dziecka
 • indywidualizacja procesu nauczania i uczenia się – działania realizowane przez nauczycieli (przedmiot ustalony na podstawie wniosków z nadzoru z poprzedniego roku).
 • realizacja działań wychowawczych we współpracy z rodzicami mających na celu wychowanie do wartości – kształtowanie postaw, przestrzeganie norm społecznych,
 • realizacja podstawy programowej zgodnie z planem nadzoru oraz zalecanych warunków i sposobów jej realizacji – monitorowanie stałe,
 • monitorowanie realizacji zadań określonych w planie pracy przedszkola,
 • bezpieczne i celowe wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania.
 • podnoszenie jakości pracy przedszkola – celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej,
 • indywidualizacja procesu edukacyjnego wynikająca z wniosków z obserwacji pedagogicznych (diagnozy rozwojowej dzieci).
 • kontrola realizacji procedur bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu oraz przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa (zapisów statutu, obowiązujących regulaminów),
 • punktualności i poprawności pełnienia dyżurów,
 • kontroli zalecanych sposobów i warunków realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
 • planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego w zakresie stosowania technologii cyfrowych oraz wykorzystywania narzędzi multimedialnych w praktyce (w kształceniu zdalnym),
 • promowanie ciekawych rozwiązań dydaktycznych w procesie indywidualizacji procesu nauczania – uczenia się,
 • aktywna pomoc nauczycielom w gromadzeniu dokumentacji związanej z rozwojem zawodowym,
 • wspieranie nauczycieli kreatywnie współpracujących ze środowiskiem lokalnym w kształceniu kompetencji kluczowych dzieci: kreatywności, innowacyjności oraz kompetencji cyfrowych dzieci, w tym bezpiecznego i celowego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych, posługiwania się narzędziami technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK),
 • wspieranie nauczycieli realizujących projekty dydaktyczne i wychowawcze (innowacje) w zakresie wychowania do wartości przez kształtowanie postaw i przestrzeganie norm społecznych.

Główne cele nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2020/2021 opracowano na podstawie kierunków polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego z ubiegłego roku szkolnego oraz koncepcji pracy przedszkola, planu pracy i harmonogramu działań programu wychowawczo-profilaktycznego oraz statutowych zadań przedszkola.

Główne cele określone w planie nadzoru w roku szkolnym 2020/2021 wiążą się z:

 • zapewnieniem wysokiej jakości kształcenia poprzez efektywny i skutecznie zorganizowany proces edukacyjny uwzględniający indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci,
 • zapewnianiem wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim dzieciom w oparciu o wyniki obserwacji dziecka, diagnozy środowiskowej i systematycznie prowadzonych przez nauczycieli badań edukacyjnych oraz autoewaluacji pracy własnej nauczycieli,
 • celowym i bezpiecznym wykorzystywaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
 • wspomaganiem rozwoju zawodowego nauczycieli, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami, w formie szkoleń zewnętrznych, e-szkoleń i wewnętrznego doskonalenia nauczycieli,

Rekomendacje wynikające z realizacji planu nadzoru z poprzedniego roku

 1. Należy realizować działania kształtowania postaw dzieci, uwzględnionych w planach pracy nauczycieli, we współpracy z rodzicami.
 2. Wnioski z prowadzonych obserwacji pedagogicznych należy wykorzystywać do indywidualizacji pracy z dzieckiem.
 3. Należy stosować kreatywne środki dydaktyczne w kształtowaniu kreatywności dzieci oraz nauczycieli.
 4. Należy systematycznie i systemowo doskonalić kompetencje cyfrowe nauczycieli.
 5. Skuteczna realizacja podstawy programowej wymaga konieczności dokonywania analizy potrzeb rozwojowych dzieci oraz bieżącego dostosowania metod pracy do ich możliwości i potrzeb.
 6. W doskonaleniu zewnętrznym rady pedagogicznej należy uwzględnić tematykę związaną z indywidualizacją procesu uczenia.
 7. Należy monitorować realizację podstawy zgodnie z planem nadzoru oraz włączyć monitorowanie zalecanych warunków i sposobów jej realizacji.
Skip to content