Nadzór pedagogiczny

W roku szkolnym 2019/2020 kontrolą MEN zostaną objęte następujące kierunki działania:

 • w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych: „Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach”,
 • w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych: „Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia”.

Planowe działania w zakresie nadzoru pedagogicznego wynikające z polityki oświatowej państwa wiążą się z przeprowadzeniem ewaluacji zewnętrznych problemowych (w nowym roku szkolnym zaplanowano 60% wszystkich takich ewaluacji) w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w zakresie wymagań:

 1. „Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”.
 2. „Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”.
 3. „Rodzice są partnerami przedszkola”.

W roku szkolnym 2019/2020 jedną z form nadzoru pedagogicznego będzie również monitorowanie działań:

 • w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe w zakresie „Wspieranie potencjału rozwojowego uczniów i stwarzanie warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym”,
 • we wszystkich typach szkół w zakresie „Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych”.

Cele ogólne nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2019/2020 wiążą się z kierunkami polityki oświatowej państwa:

 1. Profilaktyką uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 2. Wychowaniem do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 3. Wdrażaniem nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
 4. Rozwijaniem kompetencji matematycznych uczniów.
 5. Rozwijaniem kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpiecznym i celowym wykorzystywaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 6. Tworzeniem oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażaniem nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Działania wynikające ze specyfiki przedszkola na podstawie wniosków i rekomendacji ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019:

 • ewaluacja wybranych obszarów funkcjonowania przedszkola,
 • kontrola przestrzegania przepisów prawa,
 • organizacja wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:
 1. diagnozę pracy przedszkola,
 2. planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego,
 3. prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad,
 • monitorowanie wybranych obszarów funkcjonowania przedszkola,
 • współpraca z rodzicami w zakresie wychowania do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych,
 • promocja przedszkola w środowisku – współpraca ze środowiskiem w celu stworzenia optymalnych warunków rozwoju dziecka.

Zawartość planu nadzoru na rok szkolny 2019/2020:

 • cel, przedmiot, sposób i termin przeprowadzenia ewaluacji,
 • tematyka i terminy kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola,
 • kontrola – obserwacje i hospitacje,
 • wspomaganie: obszary wspomagania wynikające z diagnozy pracy przedszkola, planowane działania rozwojowe – motywowanie nauczycieli do doskonalenia i rozwoju zawodowego, metody realizacji – działania rozwojowe (planowane szkolenia, warsztaty rady pedagogicznej, terminy ich realizacji).