Nadzór pedagogiczny

Cele ogólne nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019

Realizacja kierunków polityki oświatowej państwa na bieżący rok szkolny:

 1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów (dzieci)
 2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów (dzieci)
 3. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (dzieci) i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystania z zasobów dostępnych w sieci

Działania wynikające ze specyfiki przedszkola:

 1. Ewaluacja i monitorowanie wybranych obszarów funkcjonowania przedszkola
 2. Kontrola przestrzegania przepisów prawa
 3. Bezpieczeństwo dzieci na zajęciach realizowanych poza terenem przedszkola
 4. Współpraca z rodzicami w zakresie profilaktyki
 5. Wspomaganie nauczycieli w zakresie kreatywności w ramach  działalności dydaktycznej, opiekuńczej, wychowawczej i statutowej placówki
 6. Wspieranie nauczycieli do systematycznego wzbogacania warsztatu pracy przez zdobywanie wiedzy

 

Problem  wychowawczo-dydaktyczno – opiekuńczy do realizacji:

W jaki sposób nauczyciele kształtują u dzieci wrażliwość emocjonalną i poczucie przynależności narodowej?

 

Zadanie:

 1. Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych emocji, , kształtowania właściwej postawy w instytucjach publicznych
 2. Nabywanie poczucia przynależności narodowej przez dzieci.

Cele operacyjne do zrealizowania:

 1. Dziecko szanuje emocje , uczucia swoje i innych osób .
 2. Dziecko przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym dla niego otoczeniu.
 3. Odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność społeczną , narodową,
 4. Kontrola w ramach nadzoru pedagogicznego

Cele:

 1. Realizacja programu zgodnego z podstawą programową
 2. Realizacja podstawy programowej
 3. Przestrzeganie przepisów prawa oświatowego dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola przez nauczycieli
 4. Zgodność programu nauczania z podstawą programową oraz zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej
 5. Kształtowanie postaw wychowawczych zgodnie z wolą rodziców
 6. Zgodność współpracy z rodzicami z zapisami statutu przedszkola