Internetowa akcja na Dzień Matki ” :)

Szanowni Państwo,
W związku ze zbliżającym się szczególnym dniem, jakim jest Dzień Matki, Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach organizuje Internetową Akcję Życzeń pt. „Mojej mamie…”.
Jest to inicjatywa, która ma na celu propagowanie twórczości dzieci i młodzieży oraz umożliwienie im w dobie wszechobecnej pandemii zaprezentowania swoich prac plastycznych w Internecie.
Każdy z uczestników Internetowej Akcji Życzeń pt. „Mojej mamie…”. może nadesłać maksymalnie 2 prace dotycząc tematyki Dnia Matki wykonane dowolną techniką plastyczną. Najlepsze prace będą publikowane w mediach internetowych Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach.
           W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Działem Animacji i Edukacji Kulturalnej WDK – adres e-mail: artystyczny@wdk-kielce.pl.

Zapraszamy do udziału!

Regulamin
Internetowej Akcji Życzeń z okazji Dnia Matki
„Mojej mamie…”

Organizator:

Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach.

 1. Organizatorem akcji jest Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego
  w Kielcach.
 2. Akcja skierowana jest do wszystkich internautów – bez ograniczeń wiekowych.

Cele akcji:    

 1. Propagowanie twórczości amatorskiej.
 2. Umożliwienie internautom twórczego wyrażenia siebie oraz swoich uczuć.
 3. Motywacja do działania twórczego w dobie wszechobecnej izolacji związanej
  z pandemią.
 4. Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych.

Warunki i terminy dostarczania prac:

 1. Akcja trwa do 22 maja 2020 r.
 2. Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie 2 prace o ww. tematyce dowolną techniką plastyczną.
 3. Prace udokumentowane na zdjęciu w formacie jpg o wymiarach jednego boku minimalnie 1600 pikseli i w plikach nieprzekraczających 4MB należy nadsyłać drogą e-mailową na adres artystyczny@wdk-kielce.pl w formie załączników do listu elektronicznego, z tematem wiadomości: Internetowa Akcja na Dzień Matki „Mojej mamie…”.
 4. W treści e-maila należy podać:
 5. tytuł pracy,
 6. imię i nazwisko autora,
 7. komentarz do pracy,
 8. w przypadku osób niepełnoletnich – zgodę rodzica na przetwarzanie danych osobowych będącą załącznikiem do ww. regulaminu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymogów wymienionych w regulaminie.
 10. Organizator powoła komisję, która wybierze najlepsze prace. Zostaną one opublikowane na stronach: www.wdkkielce.pl, www.pik.kielce.pl www.facebook.com/wdk.kielce
 11. Udział w akcji jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji:   

 12. używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Wojewódzkiego Domu Kultury
  w Kielcach.

Udział w akcji jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby Internetowej Akcji Życzeń z okazji Dnia Matki „Mojej mamie…” (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.).

 • Integralną część niniejszego regulaminu stanowi:  

 • Oświadczenie opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika akcji (załącznik nr 1).

Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków akcji i niniejszego regulaminu.

Osobom zainteresowanym udziałem w Internetowej Akcji Życzeń z okazji Dnia Matki „Mojej mamie…”  wszelkich informacji udzielają pracownicy Działu Animacji i Edukacji Kulturalnej. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail:
artystyczny@wdk-kielce.pl

Zapraszamy do udziału!

Załącznik nr 1

………………………………

                                                                                                (miejsce, data)           

Oświadczenie opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział
w internetowej akcji „Mojej mamie…”

Ja………….………….…………………………….………………………………………………będący/a  prawnym  opiekunem ………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział podopiecznego w Internetowej Akcji z okazji Dnia Matki „Mojej mamie…”, organizowanej przez Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach, i akceptuję wszystkie jej postanowienia. Zgłaszając swój udział uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Dz.U 2018, poz.1000) Dane osobowe uczestników posłużą do komunikacji z uczestnikami, oraz będą wykorzystywane do publikacji w mediach internetowych Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach.

                                                                                                           ………………………………………….

                                                                                                           Data i  podpis opiekuna

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach, ul. Ściegiennego 2, 25-033 Kielce, tel. 41 365 51 00, adres e-mail: wdk@wdk-kielce.pl reprezentowany przez Dyrektora, klauzula informacyjna dostępna jest pod adresem  http://www.wdk-kielce.pl  w zakładce Klauzula informacyjna WDK.

Szanowni Państwo,W związku ze zbliżającym się szczególnym dniem, jakim jest Dzień Matki, Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w... Więciej