ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DZIECI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Poniżej znajdziecie Państwo aktywny link służący do elektronicznej rekrutacji:

Kliknięcie w poniższy link spowoduje automatyczne przekierowanie na platformę rekrutacyjną

https://glogow.formico.pl/formico-parents//main_inactive.action

TUTAJ

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

PROCEDURA ODWOŁAWCZA W ROKU 2024

OD DECYZJI KOMISJI REKRUTACYJNEJ

W PRZEDSZKOLACH PUBLICZNYCH

PROWADZONYCH  PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW

Procedura odwoławcza została opracowana na podstawie art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 t.j.):

– pomiędzy 6 maja a 13 maja br. rodzic kandydata nieprzyjętego do przedszkola publicznego, może wystąpić do komisji rekrutacyjnej (zorganizowanej w przedszkolu pierwszego wyboru) z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola publicznego;

– uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z w/w wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzic będzie mógł odebrać uzasadnienie w/w terminie w placówce pierwszego wyboru;

– rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia;

– dyrektor przedszkola publicznego rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola publicznego służy skarga do sądu administracyjnego.

WZÓR UZASADNIENIA:

Głogów, dnia …….…… 2024 r.

Znak pisma: ………………………

Pan/i

……………………….
………………………..
……………………….
     (adres rodziców)

UZASADNIENIE ODMOWY PRZYJĘCIA KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA

W odpowiedzi na złożony wniosek o uzasadnienie decyzji dotyczącej odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola publicznego, Komisja Rekrutacyjna przy Przedszkolu Publicznym Nr  ………… 
w Głogowie informuję, iż na podstawie art. 158 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
prawo oświatowe (Dz. U. z 2023, poz. 900 t.j.) na posiedzeniu w dniu …………..……. …….. 2024 r. nie przyjęła do przedszkola ………………………………………………………… ur.…..………….……… w…………………….                                          (imię i nazwisko dziecka)

Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Miejską Głogów są kryteria określone w cytowanej powyżej ustawie. Do przedszkola wniosek rekrutacyjny złożyła większa liczba kandydatów niż liczba miejsc, którymi dysponowała placówka.

W postępowaniu rekrutacyjnym w pierwszej kolejności przyjęto:

– dzieci 6 letnie objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym,

– dzieci 3, 4 i 5 letnie mające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego,

– dzieci pochodzące z wielodzietnych rodzin,

– dzieci niepełnosprawne lub dziecko niepełnosprawnych rodziców/rodzica samotnie wychowującego/prawnych opiekunów lub niepełnosprawność rodzeństwa,

– dzieci samotnie wychowywane w rodzinie,

– dzieci objęte pieczą zastępczą.

W drugiej kolejności w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniano kryteria ustalone przez organ prowadzący:*

– pozostawanie rodziców/rodzica samotnie wychowującego/prawnych opiekunów kandydata
w zatrudnieniu, prowadzanie przez nich działalności gospodarczej, uczących się lub studiujących
w systemie dziennym

– zadeklarowanie przez rodziców/rodzica samotnie wychowującego/prawnych opiekunów kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola na pobyt dłuższy niż 5 godzin (powyżej podstawy programowej wraz z posiłkami),

– rodzeństwo kandydata kontynuującego edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru.

Najniższa liczba punktów, która uprawniała do przyjęcia kandydata do przedszkola  wynosiła …… . Państwa córka/syn w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskał/a .…. .punktów.

Uzyskana przez kandydata ………………………………….. ilość punktów nie uprawniała                    
                                                               (imię i nazwisko dziecka)

do  przyjęcia do przedszkola.

W ciągu 7 dni od otrzymania  uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola, mają Państwo prawo wnieść odwołanie do dyrektora przedszkola od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej przy Przedszkolu Publicznym Nr ……………. w Głogowie.

…………………………………..
(podpis przewodniczącego komisji)

*Niepotrzebne nie ujmować w uzasadnieniu

Poniżej znajdziecie Państwo aktywny link służący do elektronicznej rekrutacji: Kliknięcie w poniższy link spowoduje automatyczne... Więciej
Skip to content