PROCEDURY!!!

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA  W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

 1. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Dzieci przyprowadzane są i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający/odbierający dziecko do/z placówki powinni przy wejściu dezynfekować dłonie, zakładać maseczki ochronne lub przyłbicę  zakrywające  nos i usta.
 4. Dziecko przychodzące do przedszkola będzie miało mierzoną temperaturę przez osobę przyjmującą .
 5. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi , w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice/opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie/pranie/dezynfekcję zabawki.
 6. Zobowiązuje się rodziców, opiekunów prawnych do przyprowadzania dzieci zdrowych – bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych .
 7. Zobowiązuje się rodzica, opiekuna prawnego, w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola, do podpisania:
  1. Oświadczenia o stanie zdrowia dziecka i nieprzebywaniu żadnego członka rodziny lub osób wspólnie zamieszkujących na kwarantannie;
  1. Oświadczenia o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia, jak i dowożeniem dziecka do instytucji;
  1. Zgody na mierzenie temperatury dziecku.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAOBSERWOWANIA OBJAWÓW CHOROBOWYCH U  DZIECKA

 1. Spisanie podejrzanych objawów – rejestr w „Zeszycie diagnostycznym przygotowanym do tych celów”.
 2. Poinformowanie dyrektora placówki o obserwacjach.
 3. Izolacja dziecka w pomieszczeniu do tego przeznaczonym – izolatka,  z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób, z osobą, która stwierdziła podejrzenie zakażaniem wyposażoną w środki ochrony osobistej (kombinezon ochronny, rękawiczki, maska lub przyłbica).
 4. Poinformowanie rodziców/opiekunów prawnych o zaobserwowanych objawach chorobowych, celem szybkiego odebrania dziecka z przedszkola.
 5. Ograniczenie kontaktów osób w placówce z grupą dzieci i dorosłych, w której zaistniało podejrzenie zakażenia.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PERSONELU PRZEDSZKOLA

 1. Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Pracownicy, którzy zaobserwowali u siebie niepokojące objawy nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną , a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów  infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej , aby uzyskać teleporadę medyczną.
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).
 5. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 6. Należy  przygotować i umieszczenia w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA  W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie... Więciej
Skip to content