ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA OD 1 WRZEŚNIA 2020 R. NA CZAS ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

INFORMUJEMY, że ze względu na obowiązujące procedury wydłuży się czas w trakcie przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola, DLATEGO PROSIMY O ZWRÓCENIE UWAGI N TO , ŻE NAJWIĘKSZE NATĘŻENIE PRZYPROWADZANIA DZIECI JEST W GODZINACH 7.45 – 8.15

 1. Przedszkole czynne jest w godzinach statutowych – 06.00/16.30
 2. Grupy będą przebywać w wyznaczonych i stałych salach.
 3. Będą organizowane zajęcia dodatkowe takie jak religia i  j. angielski.
 4. W oznaczonym miejscu  – koszu – będą wyrzucane środki  ochrony osobistej po ich użyciu.
 5. W widocznym miejscu w łazienkach będą  wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.
 6. Zobowiązuje się nauczycieli do przestrzegania zasad prawidłowego mycia rąk i nadzorowania podczas tej czynności dzieci, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 7. Przy organizacji żywienia w placówce, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzone będą zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 8. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 600 lub je wyparzać.
 9. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności i zasad higieny podczas podawania dzieciom napojów oraz posiłków.
 10. Eliminuje się obowiązek mycia zębów przez dzieci.
 11. Przeprowadzane będzie  częste dezynfekowanie powierzchni dotykowych, takich jak: poręcze, klamki, włącznik światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach zajęć i pomieszczeniach do spożywania posiłków. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 12. Codziennie  w godzinach porannych będą dezynfekowane urządzenia na placu zabaw z użyciem detergentu lub środka dezynfekującego. W sytuacji, gdy plac zostanie  wyłączony z użytkowania, należy zabezpieczyć go taśmą.
 13. Przebywanie grup dzieci na placu przedszkolnym będzie odbywać się wg. harmonogramu.
 14. Z sal przedszkolnych należy usunąć wszelkie zabawki i sprzęty,  których nie ma możliwości częstego i bezpiecznego dezynfekowania  lub prania .
 15. Co godzinę należy wietrzyć salę zajęć , w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 16. Dzieci w czasie pobytu w przedszkolu nie noszą maseczek ani rękawiczek ochronnych.
 17. Zostanie wyznaczone i przygotowane pomieszczenie (wyposażone w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować dziecko w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 18.  Zostaną umieszczone w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych (szpital z oddziałem zakaźnym).
 19. Należy tak zorganizować pracę aby pracownicy po 60 r.ż. oraz z istotnymi problemami zdrowotnymi nie mieli bezpośredniego kontaktu z dziećmi.
 20. Personel  kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 21. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający lub odbierający dzieci do i z placówki mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
 22. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane i odbierane przez  rodziców/opiekunów  zdrowych .
 23. Rodzice/opiekunowie prawni mogą wchodzić wyłącznie do wyznaczonej w placówce przestrzeni – holu przedszkolnego – z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi w odstępie 1,5 m od kolejnego rodzica/opiekuna prawnego.
 24. W przestrzeni holu przedszkolnego , jednocześnie może przebywać 5 rodziców/opiekunów prawnych z dzieckiem/dziećmi z zachowaniem zasady – 1 rodzic/opiekun prawny z dzieckiem/dziećmi w odstępie 1,5 m od kolejnego rodzica/opiekuna prawnego.
 25. Dyrektor wyznacza osoby dyżurujące przy drzwiach wejściowych do placówki i nadzorujące przyprowadzanie i odbiór dzieci.
 26. Osoby wyznaczone zabezpieczone zostają w indywidualną osłonę nosa i ust i zobligowane są do dezynfekcji rąk.
 27. Osoby wyznaczone do dyżurowania przy drzwiach wejściowych do placówki ,zobowiązane są do zmierzenia rodzicowi/opiekunowi prawnemu oraz dziecku/dzieciom temperatury ciała.
 28. Rodzic/opiekun prawny wchodzący z dzieckiem/dziećmi do przedszkola rygorystycznie przestrzega wszelkich środków ostrożności ( osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk  lub rękawiczki jednorazowe ).
 29. Wszyscy pracownicy w razie potrzeby posługują się maseczkami , rękawiczkami przyłbicami ochronnymi oraz korzystają z płynów dezynfekujących.
 30. Osoby z zewnątrz , nie będące pracownikami przedszkola nie wchodzą na teren placówki bez zezwolenia dyrektora.
 31. Dostawcy towarów , pozostawiają przywiezione przedmioty  przed wejściem bocznym do przedszkola, gdzie zostają on odebrane przez pracowników i wniesione do środka.

AKTUALIZACJA z dnia 19.X.2021r. PRACY PRZEDSZKOLA <TU>

INFORMUJEMY, że ze względu na obowiązujące procedury wydłuży się czas w trakcie przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola, DLATEGO... Więciej
Skip to content