ELEKTRONICZNA REKRUTACJA OD 24 LUTEGO 2023 R.

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DZIECI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

PROSIMY O UWAŻNE WYPEŁNIANIE WNIOSKÓW REKRUTACYJNYCH!!!

TYLKO DWA SPOSOBY DOSTARCZANIA WNIOSKÓW REKRYTACYJNYCH!!!


 !!! UWAGA !!!
O PRZYJĘCIU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !


Niniejsze zasady postępowania rekrutacyjnego zostały określone na podstawie zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 t.j. ze zm.).


Kliknięcie w poniższy link spowoduje automatyczne przekierowanie na platformę rekrutacyjną

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo-kgarten.png

https://glogow.formico.pl/formico-parents/main!execute.action


ZASADY REKRUTACJI DZIECI W WIEKU 3-6 LAT DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ GŁOGÓW:


UWAGA – RODZICE DZIECI ZAMIESZKAŁYCH POZA GMINĄ MIEJSKĄ GŁOGÓW
Prowadzenie przedszkoli przez Gminę Miejską Głogów jest zadaniem własnym gminy, dlatego do głogowskich przedszkoli przyjmowane będą tylko dzieci zameldowane na terenie Gminy Miejskiej Głogów.


Gmina Miejska Głogów informuje, iż dzieci w wieku 6 lat (z rocznika 2017 urodzone pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia) objęte są obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego. Dzieci powinny być obowiązkowo zapisane do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego.


UWAGA – RODZICE DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024


W roku szkolnym 2023/2024 dzieci już uczęszczające do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów, będą przyjmowane w procesie rekrutacji automatycznie, na podstawie złożonych przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Deklaracja złożona będzie u dyrektora przedszkola do którego dziecko uczęszcza w roku szkolnym 2022/2023.
Termin na złożenie deklaracji: od 6 lutego od godz. 9.00 do 13 lutego 2023 r. do godz. 15.00    

TERMINARZ REKRUTACYJNY DLA RODZICÓW DZIECI UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024


 Przyjmowanie wniosków: od 24 lutego od godz. 9.00 do 20 marca 2023 r. do godz. 15.00


Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków: od 24 lutego od godz. 9.00 do 22 marca 2023 r. do godz. 15.00


Udostępnienie rodzicom informacji o dzieciach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych przedszkoli: 29 marca 2023 r. do godz. 15.00


Podpisywanie oświadczeń przez rodziców w zakresie usług wykraczających poza podstawę programową wychowanie przedszkolnego: od 30 marca od godz. 9.00 do 21 kwietnia 2023 r. do godz. 15.00


 Udostępnienie rodzicom informacji o wynikach rekrutacji – lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do danego przedszkola publicznego oraz informacji o liczbie wolnych miejsc: 24 kwietnia 2023 r. do godz. 15.00


Rekrutacja uzupełniająca: od 1 czerwca 2023 r. od godz. 9.00 do wyczerpania wolnych miejsc


Informacja o wszystkich publicznych przedszkolach znajduje się w Informatorze.


 Ważne pojęcia:
„Przedszkole pierwszego wyboru” – tak określamy przedszkole, do którego chcecie Państwo zapisać dziecko w pierwszej kolejności


„Wniosek rekrutacyjny” – to karta zapisu do wypełnienia przez rodziców/opiekunów prawnych przy zapisywaniu dziecka do przedszkola.


Etap wstępny – informator:


Od dnia 24 lutego 2023 r
. na stronie internetowej dla rodziców dostępny jest informator zawierający ofertę przedszkoli, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Głogów. Rodzice mają możliwość przeglądania ofert przedszkoli, w których znajdują się takie informacje jak: dane teleadresowe przedszkola, liczba miejsc w przedszkolu, oferta edukacyjna przedszkola, opis przedszkola oraz jego historia.


Wypełnienie Wniosku rekrutacyjnego dziecka do placówki

 • Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli trwa od dnia 24 lutego do 20 marca 2023 r. do godz. 15.00, obejmuje wprowadzanie danych dzieci do systemu i złożenie Wniosku Rekrutacyjnego dziecka do przedszkola pierwszego wyboru.
 • Aby dziecko wzięło udział w rekrutacji, rodzic jest zobowiązany do wypełnienia Wniosku Rekrutacyjnego dziecka do placówki. We Wniosku Rekrutacyjnym rodzic deklaruje wybór maksymalnie 3 placówek, do których stara się o przyjęcie dziecka
 • Dwa sposoby składania podań przez rodziców:
  1) Rodzic może wypełnić Wniosek Rekrutacyjny elektronicznie poprzez stronę internetową,
  a następnie wydrukować wypełniony Wniosek.
  Wypełniony wniosek należy podpisać, a następnie udać się do przedszkola pierwszego wyboru w celu jego złożenia.
  Wniosek Rekrutacyjny rodzic składa tylko i wyłącznie w placówce pierwszego wyboru, bez konieczności potwierdzania Wniosku w pozostałych placówkach.
  2) Jeżeli rodzic nie ma możliwości skorzystania z komputera z dostępem do Internetu, wypełnia ręcznie papierowy Wniosek Rekrutacyjny (można go otrzymać w każdym przedszkolu) i udaje się jedynie do placówki pierwszego wyboru (czyli przedszkola znajdującego się na pierwszym miejscu na liście przedszkoli, do którego stara się o przyjęcie dziecka) w celu złożenia Wniosku.
  Wypełniając „Wniosek Rekrutacyjny” należy wskazać placówkę, do którego chcecie Państwo zapisać dziecko jako „przedszkole pierwszego wyboru”. Można dodatkowo wpisać dwie inne placówki, które będą brane pod uwagę w przypadku, gdyby Państwa dziecko nie zostało przyjęte do „przedszkola pierwszego wyboru”.
  Dyrektor „przedszkola pierwszego wyboru” lub osoba przez Niego upoważniona, przed zatwierdzeniem Państwa podania w systemie elektronicznym, może poprosić poprzez e-mail lub telefon o przesłanie skanów dokumentów w celu weryfikacji danych zapisanych we „Wniosku Rekrutacyjnym”.

 • Potwierdzanie wniosku przez rodzica w przedszkolu pierwszego wyboru:
  Jeśli rodzic wypełni wniosek za pośrednictwem strony internetowej, to jego wniosek zostanie zapisany automatycznie w systemie.
  Rodzic z wersją papierową wniosku musi koniecznie udać się osobiście do przedszkola pierwszego wyboru i potwierdzić Wniosek Rekrutacyjny najpóźniej do dnia 22 marca 2023 r. do godz. 15.00.
  Po zatwierdzeniu wniosku przez właściwe przedszkole, rodzic ma możliwość przeglądania wniosku przez Internet, jednakże bez możliwości jego edycji.
  W przypadku gdy rodzic wypełnia wniosek w formie papierowej, wniosek do systemu wprowadza przedszkole pierwszego wyboru.
  Rodzic otrzymuje hasło dostępu do systemu i w każdej chwili może sprawdzić poprawność danych w systemie oraz w późniejszym etapie (wynik rekrutacji).

 • Rekrutacja automatyczna:
  Kolejnym etapem jest automatyczna rekrutacja dzieci do przedszkoli.  Oznacza to, iż system przydziela dzieci do przedszkola na podstawie kryteriów naboru (rodzice zaznaczają we Wniosku Rekrutacyjnym, które z kryteriów spełnia ich dziecko, a następnie które zostały potwierdzone przez „przedszkole pierwszego wyboru”).
  O przyjęciu dziecka do danej placówki decyduje liczba punktów uzyskanych za ustalone kryteria oraz limit miejsc w wybranych placówkach.
  Kryteria naboru dzieci do przedszkoli publicznych obowiązujące na terenie Gminy Miejskiej Głogów.

 • Kryteria podstawowe (zgodne z przepisami ustawy o systemie oświaty):
  1) wielodzietność rodziny kandydata – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;
  2) niepełnosprawność kandydata;
  3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem;
  7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  Kryteria dodatkowe:
  1) pozostawanie rodziców/rodzica samotnie wychowującego/prawnych opiekunów kandydata w zatrudnieniu, prowadzanie przez nich działalności gospodarczej, uczących się lub studiujących w systemie dziennym,
  2) zadeklarowanie przez rodziców/rodzica samotnie wychowującego/prawnych opiekunów kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola na pobyt dłuższy niż 5 godzin (powyżej podstawy programowej wraz z posiłkami),
  3) rodzeństwo kandydata kontynuującego edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru,
  4) zadeklarowanie przez rodziców/rodzica samotnie wychowującego/prawnych opiekunów uczęszczania kandydata, który w dniu 1 września 2023 r. ukończy nie mniej niż 2,5 roku.
  Listy dzieci zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do placówki
   UDOSTĘPNIENIE RODZICOM INFORMACJI O DZIECIACH ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH NASTĄPI W DNIU 29 MARCA 2023 r. DO GODZ. 15.00 W POSZCZEGÓLNYCH PRZEDSZKOLACH.
  Wyniki rekrutacji rodzic może sprawdzić na trzy sposoby:
 • w placówce przedszkolnej
 • wiadomością elektroniczną na podany wcześniej we wniosku swój adres e-mail
 • logując się na stronie internetowej dla rodziców
  Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do placówki.
   Jeżeli dziecko zostało przydzielone w wyniku elektronicznej rekrutacji do przedszkola, rodzic w terminie od dnia 30 marca od godz. 9.00 do dnia 21 kwietnia 2023 r. do godz. 15.00 obowiązkowo potwierdza wolę umieszczenia w niej dziecka poprzez podpisanie stosownego oświadczenia w zakresie usług wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.
  Niepodpisanie w/w oświadczenia/oświadczeń woli przez rodziców/prawnych opiekunów  z dyrektorem placówki w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją  z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

 • Ostateczne wyniki rekrutacji.

 •  Udostępnienie rodzicom informacji o wynikach rekrutacji (lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do danego przedszkola publicznego) oraz informacji o liczbie wolnych miejsc nastąpi w dniu 24 kwietnia 2023 r. do godz. 15.00

 • Informator o wolnych miejscach w przedszkolach.

 • Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnego z wybranych przedszkoli, mogą złożyć Wniosek Rekrutacyjny w przedszkolu, które ma wolne miejsca i może przyjąć dziecko.
  Pomocą w szukaniu wolnego miejsca w przedszkolu jest Informator dostępny za pośrednictwem strony internetowej od dnia 1 czerwca 2023 r. od godz. 15.00, gdzie na bieżąco wyświetlany jest aktualny stan wolnych miejsc w przedszkolach.
  Informacje o wolnych miejscach rodzice mogą także uzyskać w przedszkolach.
   Od 1 czerwca 2023 r. od godz. 9.00 prowadzona będzie REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA – aż do wyczerpania wolnych miejsc.
  Na stronie internetowej publikowane będą na bieżąco informacje dotyczące wolnych miejsc
  w przedszkolach.
   
  ZASADY REKRUTACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH DO ODDZIAŁÓW INTEGRACYJNYCH ORAZ DZIECI POSIADAJĄCYCH ODROCZENIE REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO.

 • Rekrutacja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  Rekrutacja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych do oddziałów integracyjnych znajdujących się w Przedszkolu Publicznym nr 7 oraz Przedszkolu Publicznym nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie odbędzie się na zasadach ogólnych i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
   Podstawą zapisania w/w dziecka do oddziału integracyjnego jest złożenie w Przedszkolu następujących dokumentów (wraz z Wnioskiem Rekrutacyjnym wygenerowanym z systemu Formico):
 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawanego przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną,
 • orzeczenia o niepełnosprawności wydawanego przez zespół ds. orzekania
  o niepełnosprawności,
   – opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej,
  Udostępnienie rodzicom informacji o dzieciach zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych nastąpi w dniu 29 marca 2023 r. do godz. 15.00 w poszczególnych przedszkolach.
  Udostępnienie rodzicom informacji o wynikach rekrutacji (lista dzieci przyjętych  i nieprzyjętych do danego przedszkola publicznego) oraz informacji o liczbie wolnych miejsc nastąpi w dniu 24 kwietnia 2023 r. do godz. 15.00
  Rekrutacja dzieci posiadających odroczenie realizacji obowiązku szkolnego
  Rekrutacja dzieci posiadających odroczenie realizacji obowiązku szkolnego do przedszkoli publicznych odbędzie się poza automatyczną rekrutacją.
  Podstawą zapisania w/w dziecka do Przedszkola pierwszego wyboru jest złożenie następujących dokumentów:
 • decyzji o odroczeniu realizacji obowiązku szkolnego – w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
  Rekrutacja odbywa się w sposób następujący:
  rodzic pobiera Wniosek Rekrutacyjny z przedszkola publicznego,
  wypełnia Wniosek, podpisuje go i składa w „przedszkolu pierwszego wyboru” wraz
  z wymaganymi dokumentami,
  rekrutacja odbywa się na etapie rekrutacji uzupełniającej, a decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola publicznego podejmuje komisja powołana przez Dyrektora placówki.
  Udostępnienie rodzicom informacji o dzieciach zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych nastąpi w dniu 29 marca 2023 r. do godz. 15.00 w poszczególnych przedszkolach.
  Udostępnienie rodzicom informacji o wynikach rekrutacji (lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do danego przedszkola publicznego) oraz informacji o liczbie wolnych miejsc nastąpi w dniu 24 kwietnia 2023 r. do godz. 15.00
ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DZIECI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 PROSIMY O UWAŻNE... Więciej
Skip to content